เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรม จิตอาสาทัศนากรุงเก่า: ตามรอยพ่อหลวง โดยมี ดร.อมรรัตน์  สนั่นเสียง คณบดีคณะครุศาสตร์ ดร.สุภัทรา  คงเรือง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและโรงเรียนสาธิต พร้อมคณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 300 คนร่วมกิจกรรม โดยมีกิจกรรมสักการะอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าอู่ทองและสมเด็จพระนเรศวร และได้ทำกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก ทำความสะอาด ณ  วัดภูเขาทองพร้อมทั้งห่มผ้าเจดีย์ภูเขาทอง เพื่อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และตระหนักในคุณค่าของประวัติศาสตร์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ รวมถึงการมีส่วนร่วมรักษามรดกของชาติ

 

 

Thai English