เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดการประชุมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2558 โดยมี ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม พร้อมด้วย ดร.ชมพูนุท สุขหวาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ชี้แจงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิชาการและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และดร.สุภัทรา คงเรือง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ชี้แจงเรื่องการร่วมกิจกรรมและความคาดหวัง ในการเรียน ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

 

Thai English