เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมวิถีวัฒนธรรมชาวพุทธ ณ ห้องประชุม 204 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง คณบดี เป็นประธานจุดธูปเทียน พร้อมด้วย ดร.สุภัทรา คงเรือง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและโรงเรียนสาธิต คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์วัดธรรมิกราชและตักบาตรอาหารแห้ง เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

 

 

Thai English