วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดการอบรมพัฒนาความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 250 คน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง เป็นวิทยากร เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาและสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

 

Thai English