วันที่ 20 เมษายน 2559 งานพัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร์ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ชั้นปีที่ 4 และโรงเรียนสาธิตมัธยมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ชั้นปีที่ 1 – 3 ซึ่งหลังจากการนับคะแนน มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง จำนวน 743 คน จากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง จำนวน 1,230 คน คิดเป็นร้อยละ 60.41 ผลการนับคะแนนเลือกตั้งในครั้งนี้ ผู้สมัครเบอร์ 1 นางสาวอสมาภรณ์ ผลเสาวภาคย์ นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 2 ได้รับเลือกเป็นนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ เพื่อดำเนินการบริหารงานด้านกิจกรรมของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีความเป็นผู้นำและเข้าถึงระบบประชาธิปไตย

 

 

Thai English