วันที่ 27 มิถุนายน 2559 งานกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษา โดย ดร.สุภัทรา คงเรือง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและโรงเรียนสาธิต พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพัฒนานักศึกษาร่วมประชุม เพื่อวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุม 701 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์

 

 

Thai English