เมื่อวันที่ 13-16 กรกฎาคม 2559 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมค่ายเสริมจิตสำนึกวิชาชีพครู สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เพื่อพัฒนาให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมและจิตอาสา ณ วัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

Thai English