เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมประกวดดาว-เดือน “EDU Star Challenge” เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา พร้อมทั้งให้นักศึกษาพัฒนาร่างกาย สังคม สติปัญญา รวมทั้งทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสารและการแสดงศักยภาพของนักศึกษาแต่ละสาขา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธิดารัตน์ ภูมิวัฒนะ อาจารย์ชุมพล พืชพันธ์ไพศาล และอาจารย์ณัฎชญา ธาราวุธ เป็นกรรมการตัดสิน ณ ห้องประชุม อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

 

Thai English