เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาห้องเรียน โดยมี อาจารย์วรวุฒิ ธาราวุฒิ อาจารย์พัชราภร พูลบุญ นำนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ทำความสะอาดห้องเรียน ณ ห้อง624 625 และ 626 อาคาร 6 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

 

Thai English