เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาห้องเรียน โดยมี อาจารย์วรวุฒิ ธาราวุฒิ อาจารย์ภรภัทร นิยมชัย นำนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 2 ทำความสะอาดห้องเรียน ณ ห้อง602 722 723 724 และ 725 อาคาร 6และอาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

 

Thai English