เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา วัดภูเขาทอง โดยมี อาจารย์ศิริพล แสนบุญส่ง และอาจารย์จิราภรณ์ มีสง่า นำนักศึกษาสาขาวิชาประถมศึกษา และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 3 ทำความสะอาดบริเวณ ณ วัดภูเขาทอง ตำบลภูเขาทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

Thai English