เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดภูเขาทอง โดยมี ดร.ปิยะธิดา ทองอร่าม อาจารย์ภัทรภร พิกุลขวัญ นำนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ทำความสะอาดบริเวณวัด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดภูเขาทอง ตำบลภูเขาทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

Thai English