เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมชวนน้องทัศนาอยุธยากรุงเก่า โดยมี ดร.สุภัทรา คงเรือง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและโรงเรียนสาธิต พร้อมคณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 300 คนร่วมกิจกรรม โดยมีกิจกรรมนั่งรถรางชมโบราณสถานในเขตเกาะเมือง และได้ทำกิจกรรมสักการะอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง ณ วัดภูเขาทองพร้อมทั้งห่มผ้าเจดีย์ภูเขาทอง เพื่อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ และตระหนักในคุณค่าของประวัติศาสตร์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ รวมถึงการมีส่วนร่วมรักษามรดกของชาติ

 

 

Thai English