วันที่ 9 ธันวาคม 2559 คณะครุศาสตร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม” ให้กับนายกสโมสร คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา และหัวหน้าหมู่เรียนชั้นปีที่ 1-4 โดยมี ผศ.วัชรินทร์ เสมามอญ และอาจารย์รัชดาภรณ์ ตัณฑิกุล เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

 

Thai English