วันที่ 26 มกราคม 2560 ดร.สุภัทรา คงเรือง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและโรงเรียนสาธิต นำนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 3 จำนวน 39 คน ที่ศึกษาในรายวิชานวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต และเสถียรธรรมสถาน เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาตามแนววิถีพุทธ

 

 

Thai English