เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนาอาจารย์ใหม่ คณะครุศาสตร์ เพื่อพัฒนาอาจารย์ใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา แนวทางการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน แนวทางการบริหารคณะครุศาสตร์ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา และด้านงานพัฒนานักศึกษา ตลอดจนระเบียบและขอปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ประห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ตลาดลาดชะโด อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

Thai English