เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี นำนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 4และคณาจารย์รวมทั้งหมด 83 คน มาศึกษาดูงานด้านหลักสูตรกิจกรรมนักศึกษาและแนวทางการปฏิบัติตนในการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยมีผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.สุวิทย์  ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมรองคณบดี และคณาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 204 อาคารปฏิบัติการคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

Thai English