เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสัมมนา “Active Learning กับการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาในศตวรรษที่ 21” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แนวทางในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปิยะ มีอนันต์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน วิทยากรโดยรองศาสตราจารย์ ดร.อนงค์พร สมานชาติ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร   มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 150 คน ณ ห้องประชุม 317 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

Thai English