ระหว่างวันที่ 8-10 ตุลาคม 2561 นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ ได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 1/2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ปารณีย์ ขาวเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี อาจารย์ ดร.ศิริพล แสนบุญส่ง อาจารย์บริบูรณ์ ชอบทำดี และอาจารย์สุพัตรา ฟักอ่อน เป็นวิทยากรสะท้อนคิดและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการของนักศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการจัดนิทรรศการต่อไป

 

Thai English