ระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม 2561 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ก่อนออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ภาคเรียนที่ 2/2561 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก อาจารย์แสงสุรี วาดวิจิตร โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ เป็นวิทยากร เรื่อง “วิถีครูไทยใส่ใจห้องเรียน” ให้ความรู้แก่นักศึกษา ณ หอประชุมอาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

Thai English