วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ก่อนออกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 ภาคเรียนที่ 2/2561 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปารณีย์ ขาวเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน และได้รับเกียรติจากอาจารย์กำไล คล้ายวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นวิทยากร เรื่อง “เทคนิคการจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาผู้เรียน” ให้ความรู้แก่นักศึกษา ณ ห้องประชุมอาคารบ้านพลูหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

Thai English