ภาพกิจกรรมวันที่สอง "ค่ายเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพครู" วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ณ ค่ายประวัติศาสตร์อยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา โดยในช่วงเช้าจัดกิจกรรม "รักษ์อยุธยา" โดยวิทยากร อ.ปิยะ  มีอนันต์ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์อยุธยา หลังจากนั้นให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ที่กำหนด แล้วให้นักศึกษาออกมานำเสนอหน้าที่ประชุม ซึ่งความคิดเห็นของนักศึกษานั้นเป็นที่ประทับใจของวิทยากร และคณาจารย์คณะครุศาสตร์เป็นอย่างมาก เพราะนักศึกษได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ที่กำหนดได้อย่างมีเหตุผล และมีความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอผลงาน นับเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพครูต่อไป

 

ผลงานของนักศึกษา

ภาพกิจกรรมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพครูของสาขาวิชา


 

Thai English