ภาพกิจกรรมวันที่สอง "ค่ายเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพครู" วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ณ ค่ายประวัติศาสตร์อยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา โดยในช่วงเช้ารับฟังการบรรยาย เรื่อง ครูดีที่สังคมศรัทธา โดย พระมหาเวชยันต์ เวชยนฺโต การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วม 10 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  การสอนภาษาอังกฤษ การประถมศึกษา การสอนภาษาไทย วิทยาศาสตร์ พลศึกษา สังคมศึกษา คอมพิวเตอร์ศึกษา  และสาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย จำนวน 300 คน  คณาจารย์และบุคลากร คณะครุศาสตร์ ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 

 

 

Thai English