ภาพกิจกรรมนักศึกษา

Title Created Date
28 ม.ค. 59 ภาพกิจกรรมวิถีวัฒนธรรมชาวพุทธ 03 June 2016
24 พ.ย. 58 ภาพกิจกรรมร่วมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษณ์มรดกของชาติและโบราณสถานสำคัญในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 24 November 2015
20 ม.ค. 59 ภาพกิจกรรมฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดการประชุมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2558 20 January 2016
12 พ.ย. 58 ภาพกิจกรรมวิถีวัฒนธรรมชาวพุทธ 12 November 2015
21 ต.ค. 58 ภาพกิจกรรม จิตอาสาทัศนากรุงเก่า: ตามรอยพ่อหลวง 10 November 2015
20 ก.ย. 58 ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม ณ เสถียรธรรมสถาน 21 September 2015
ภาพกิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติและตรวจเครื่องแต่งกาย 09 August 2015
ภาพกิจกรรมวันที่สาม "ค่ายเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพครู" สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 16 July 2015
ภาพกิจกรรมวันที่สอง "ค่ายเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพครู" สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 15 July 2015
ภาพกิจกรรมวันแรก "ค่ายเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพครู" สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 14 July 2015

 

Thai English