คณะกรรมการดำเนินงานกิจการนักศึกษา และทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

           
      ดร.อมรรัตน์  สนั่นเสียง  ดร.สุภัทรา  คงเรือง    
      ที่ปรึกษา ประธานกรรมการ  
           
           
   ผศ.วัชรินทร์  เสมามอญ   อ.ชนกานต์  ขาวสำลี    อ.รักษมน  รักงาม
   รองประธาน    กรรมการ    กรรมการ
           
           
   อ.ปิยะ  มีอนันต์   อ.หนึ่งฤทัย  ชวนะลิขิกร    อ.ณัฏชญา  ธาราวุฒิ
  กรรมการ     กรรมการ    กรรมการและเลขานุการ
           
           
      อ.ภูษณิศา  สุวรรณศิลป์  นางสาวกนกวรรณ  ทองศรี  
      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ  

 

 

Thai English