ข่าวประชาสัมพันธ์

ชื่อ วันที่สร้าง
ประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรม "การพัฒนาเด็กกลุ่มเสี่ยงที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21" 11 February 2562
ประชาสัมพันธ์แนวทางการประเมินวิทยฐานะ ว.๒๑ ตามเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน ๓ ด้าน ๑๓ บ่งชี้ สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา 15 January 2562
ประชาสัมพันธ์การจัดทำ Logbook (PLC) เพื่อใช้ประกอบการประเมินวิทยฐานะ ว.๒๑ แนวใหม่ ตามมาตรฐาน ๓ ด้าน ๑๓ บ่งชี้ สำหรับครูปฐมวัย 15 January 2562
ประชาสัมพันธ์การจัดทำ Logbook (PLC) เพื่อใช้ประกอบการประเมินวิทยฐานะ ว.๒๑ แนวใหม่ ตามมาตรฐาน ๓ ด้าน ๑๓ บ่งชี้ 15 January 2562
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันในวันครุวิชาการ ครั้งที่ 7 “สานต่อศาสตร์พระราชา สู่การศึกษาที่ยั่งยืน” 11 January 2562
ประชาสัมพันธ์เชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในวันครุวิชาการ ครั้งที่ 7 “สานต่อศาสตร์พระราชา สู่การศึกษาที่ยั่งยืน” 04 December 2561
(4 มิ.ย. 61) ประชาสัมพันธ์การอบรมคณะครุศาสตร์ เดือนมิถุนายน 06 June 2561
(4 มิ.ย. 61) ปิดรับสมัครและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมการจัดการเรียนรู้สาระสังคมศึกษาฯ ให้สอดคล้องกับการศึกษายุค 4.0 04 June 2561
(4 มิ.ย. 61) ปิดรับสมัครและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมการเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรม "ศิลปะอยุธยาเชิงพื้นที่" 04 June 2561
(15 เม.ย.61) ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมการอบรม "การสร้างและตัดต่อสื่อวีดิทัศน์เพื่อใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21" 12 March 2561

 

Thai English