ข่าวประชาสัมพันธ์

ชื่อ วันที่สร้าง
(15 เม.ย.61) ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมการอบรม "การสร้างและตัดต่อสื่อวีดิทัศน์เพื่อใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21" 12 March 2561
(22 ม.ค. 61) ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมมาตราฐานความรูวิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตราฐาน ปีการศึกษา 2560 22 January 2561
ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันวันครุวิชาการครั้งที่ 6 "ครุฯน้อมศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น" 19 December 2560
ประกาศประชาสัมพันธ์ เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำโครงงานสู่การวิจัยเพื่อการเรียนรู้” 01 August 2560
ประกาศประชาสัมพันธ์ เชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเว็บไซต์ประกอบการเรียนการสอนด้วย Google Sites 07 June 2560
ประกาศประชาสัมพันธ์ เชิญเข้าร่วมการอบรมการเสริมสร้างสมาธิสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษวัยเด็กเล็ก 17 March 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าการอบรมการคัดกรองเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษในสถานศึกษา 17 March 2560
ประกาศประชาสัมพันธ์ เชิญเข้าร่วมการอบรม“การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (Active Learning)” 06 February 2560
ประกาศประชาสัมพันธ์ เชิญเข้าร่วมการอบรม"การสอนให้เด็กเก่งและมีความสุข โดยใช้แนวคิดนีโอฮิวแมนนิส" 03 February 2560
ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรประจำปี 2559 07 December 2559

 

Thai English