ดาวน์โหลดเอกสาร

หมายเหตุ : ให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านนำหูฟัง (ขนาดหัวเสียบหูฟัง 3.5 มม.) มาด้วย

 

Thai English