ข่าวสำหรับนักศึกษา

ชื่อ วันที่สร้าง
(10 ก.ค.61)ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2560 10 July 2561
(13 มิ.ย. 61) ประกาศรายชื่ออาจารย์นิเทศก์นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 13 June 2561
ประกาศรายชื่ออาจารย์นิเทศก์นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ที่ออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 24 May 2561
(22 พ.ค. 61) ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่องรายชื่อนักศึกษา รหัสปีการศึกษา 2557 ที่ผ่านการอบรมปรับพื้นฐานความรู้ก่อนออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 22 May 2561
(10 พ.ค. 61) ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่องผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทย-อินโดนิเซีย-ฟิลิปปินส์ รุ่น 3 10 May 2561
(8 พ.ค. 61) ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทย-อินโดนิเซีย-ฟิลิปปินส์ รุ่น 3 08 May 2561
(1 พ.ค. 61) ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่อรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทย-อินโดนิเซีย-ฟิลิปปินส์ รุ่น 3 01 May 2561
(9 พ.ย. 60) ประกาศ รายชื่อนักศึกษารหัสปีการศึกษา 2557 ที่สอบผ่านวัดความรู้ก่อนออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ครั้งที่ 2 09 November 2560
ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่องการเปลี่ยนแปลงวันที่ และห้องสอบวัดความรู้ก่อนออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ครั้งที่ 2 16 October 2560
(24 ส.ค. 60)ประกาศ รายชื่อนักศึกษา รหัสปีการศึกษา 2557 ที่สอบผ่านการสอบสอนก่อนออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาครั้งที่ 1 24 August 2560

 

Thai English