ข่าวสำหรับนักศึกษา

ชื่อ วันที่สร้าง
(24 ส.ค. 60)ประกาศ รายชื่อนักศึกษา รหัสปีการศึกษา 2557 ที่สอบผ่านวัดความรู้ก่อนออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ครั้งที่ 1 24 August 2560
กำหนดการสอบวัดความรู้และสอบสอนก่อนออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ครั้งที่1 สำหรับนักศึกษารหัสปีการศึกษา 2557 ทุกสาขาวิชา 12 July 2560
ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ของกองพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (ก่อนเปิดภาคเรียน) 04 July 2560
( 23 มิ.ย. 60 )ประกาศ ให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์ชั้นปีที่1 ปีการศึกษา 2560 ทุกสาขาวิชา เข้ารับการอบรมเพื่อปรับพื้นฐานความรู้วิชาคณิตศาสตร์ 23 June 2560
(23 มิ.ย. 60) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทย-อินโดนิเซีย รุ่นที่ 2 23 June 2560
รายชื่อนักศึกษาภาคปกติ (ชั้นปีที่ 5) และสถานศึกษาที่ออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (1/2560) 05 June 2560
รายชื่อนักศึกษาภาคปกติ (ชั้นปีที่ 4) และสถานศึกษาที่ออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 (1/2560) 05 June 2560
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ แลกเปลี่ยนนักศึกษาไทย-อินโดนีเซีย เพื่อการพัฒนาความพร้อมบัณฑิตในการเข้าสู่ประชาคม ASEAN รุ่นที่ 2 ***NEW*** 20 March 2560
ประกาศรายชื่อผลงานที่ชนะการประกวดผลิตสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 20 March 2560
ประกาศประชาสัมพันธ์รายชื่อนักศึกษารหัสปีการศึกษา 2557 และรายชื่อโรงเรียนสำหรับการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนและการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 17 March 2560

 

Thai English