ข่าวสำหรับนักศึกษา

ชื่อ วันที่สร้าง
ประกาศรายชื่ออาจารย์นิเทศก์นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ที่ออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 03 June 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทย-อินโดนีเซีย 03 June 2559
โครงการอบรมพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนเข้าเรียนระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาใหม่ คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 01 June 2559
(แก้ไข 19 พ.ค. 59) ประกาศรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่4 ที่ออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 ภาคเรียนที่ 1/2559 20 May 2559
(19 พ.ค. 59) ประกาศรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่4 ที่ออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 ภาคเรียนที่ 1/2559 19 May 2559
(12 พ.ค. 59) รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ แลกเปลี่ยนนักศึกษาไทย-อินโดนีเซีย 12 May 2559
ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2559 06 May 2559
ประกาศ ให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม ELLIS 20 January 2559
ประกาศ ขอความร่วมมือให้นักศึกษารหัสปีการศึกษา 2555-2557 เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม ELLIS 20 January 2559
ประกาศ เรื่องการสอบวัดความรู้และสอบสอนก่อนออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 20 January 2559

 

Thai English