คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 316 คน โดยได้รับเกียรติจาก
อาจารย์   ดร.ชมพูนุท  สุขหวาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้นักศึกษาได้สะท้อนความคิด  ความรู้สึก 
และปัญหาจากการออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนรวมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างนักศึกษาและ
หน่วยโรงเรียน

 

 

Thai English