เมื่อวันที่ ๒๑-๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒ สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ ๕ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อนันตวรสกุล อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร เสวนาเรื่อง สำรวจโลกภายใน ค้นหาแรงบันดาลใจ และสร้างพลังบวกในการทำงานครู และเสวนาเรื่อง การปรับกระบวนทัศน์ เปลี่ยนกลวิธีการสอน โดยมี ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดำรง และดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง เป็นวิทยากร ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

 

Thai English