เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30-16.30 น. ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ก่อนออกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 จำนวน 316 คน โดยได้รับเกียรติจาก นายธนสรณ์ สุมังคละกุล ครูโรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา และอาจารย์พัชราภร พูลบุญ อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากร และได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.ปฤษณา ชนะวรรษ เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย ในการเสวนาเรื่อง “ก้าวแรก...ก้าวใหม่...คือก้าวที่ใช่” ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

 

Thai English