เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30-12.00 น. ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (ครั้งที่ 1) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ เป็นวิทยากร เสวนาเรื่องการศึกษาเพื่อความเข้าใจระหว่างประเทศ ดร.ชัยยศ เดชสุระ และดร.นริสานันท์ เดชสุระ เป็นวิทยากร แนะนำการนำ eDLTV ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา และเสวนาเรื่องการสร้างสื่อการเรียนการสอน โดยมี ผศ.สุวิทย์ ไวยกุล และอาจารย์บริบูรณ์ ชอบทำดี เป็นวิทยากร ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

 

Thai English