เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชมพูนุท สุขหวาน เป็นผู้กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยดร.ปฤษณา ชนะวรรษและอาจารย์กรกนก ประทุมสุวรรณ เป็นวิทยากร เสวนาเรื่อง “สอนเป็น ต้องเห็นผล” ณ หอประชุม อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

 

Thai English