เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2558 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (ครั้งที่ 1) สำหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู โดยได้รับเกียรติจาก ครูกอบวิทย์ พิรพยะวัฒน์ ครูโรงเรียนนนทรีวิทยา เป็นวิทยากร เสวนาเรื่อง “ครูยุคใหม่ สอนให้เป็น เน้นให้คิด เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21” ณ ห้องประชุม 317 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

 

Thai English