เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (ครั้งที่ 2) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 โดยได้รับเกียรติจากนายอารักษ์ พัฒนถาวร ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 นางสาวปิยพร รื่นอารมณ์ ครูโรงเรียนวัดดาวคะนอง นายอนุพงศ์ จูงใจ ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ นางสาวเจนจิรา แจ้งมาก ครูโรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ นางสาววรรณา สานสว่าง ครูโรงเรียนวัดมเหยงค์ และนายธวัชชัย สุขล้อม ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เป็นวิทยากร เสวนาเรื่อง “การเตรียมตัวเข้าสู่วิชาชีพครูและแนวทางการเตรียมสอบบรรจุครูผู้ช่วย” ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

 

Thai English