เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2559 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (ครั้งที่ 2) สำหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู โดยได้รับเกียรติจาก พระมหาไพเราะ ฐิตสีโล เจ้าอาวาสวัดสระแก้ว(รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) เป็นวิทยากร บรรยายพิเศษเรื่อง “ครูดีมีคุณภาพ” ณ ห้องประชุม 317 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

 

Thai English