เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดการประชุมนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2558 โดยมี ดร.อมรรัตน์  สนั่นเสียง คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม พร้อมด้วย ดร.ชมพูนุท สุขหวาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ชี้แจงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการรียน และดร.สุภัทรา คงเรือง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ประชุมเกี่ยวกับการเรียน การฝึกประสบการณ์ และการร่วมกิจกรรม เพื่อเข้าสู่วิชาชีพ ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

 

Thai English