เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการสัมมนาหลังฝึกและปัจฉิมนิเทศ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 โดยได้รับเกียรติจาก ครูทรงพล แสงทอง ครูโรงเรียนชุมชนวัดระโสม เป็นวิทยากร เสวนาเรื่อง “จิตสำนึกของความเป็นครู” ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

 

Thai English