ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2559 นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ ได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ภาคเรียนที่ 2/2558 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับเกียรติจาก ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี ผศ.สุวิทย์ ไวยกุล อาจารย์บริบูรณ์ ชอบทำดี และดร.ชัยยศ เดชสุระ เป็นวิทยากรสะท้อนคิดและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการของนักศึกษา และการจัดการแสดงผลงานโครงการ eDLTV เพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป

 

 

Thai English