วันที่ 23 มีนาคม 2559 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จัดสัมมนาหลังฝึกปฏิบัติวิชาชีพ ระหว่างเรียน 2 ภาคเรียนที่ 2/2558 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อให้นักศึกษาแต่ละสาขาสะท้อนความรู้สึกเกี่ยวกับการออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพ ความสำเร็จในการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติวิชาชีพโดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สุนทร โภชฌงค์ เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

 

Thai English