เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 คณะครุศาสตร์ ได้จัดเมื่อวันที่ 20 และ 27 เมษายน 2559 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศก่อนออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ประกอบด้วยกิจกรรมเสวนา “ครูไม่มีวันตาย(ไปจากโลกนี้)” “ความคาดหวังของผู้บริหารและครูพี่เลี้ยงต่อนักศึกษาที่ออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา” และพิธีมอบป้ายนามสิทธิ์ เพื่อสร้างจิตสำนึกความเป็นครูสู่โรงเรียน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปฤษณา ชนะวรรษ อาจารย์กรกนก ประทุมสุวรรณ นายบรรจง เป็ดทอง ผอ.โรงเรียนวัดตลาด(อุดมวิทยา) นางมาลิณี ชมพูวิเศษ ครูโรงเรียนเทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร และว่าที่ร้อยโทสมชาย แก้วเจริญ ครูโรงเรียนวัดลำตะเคียน เป็นวิทยากร ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยและหอประชุมอาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

 

Thai English