เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและครูพี่เลี้ยงโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับบทบาทของสถานศึกษา บทบาทอาจารย์พี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศต่อการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม โดยมี ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล อาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของโรงเรียนเครือข่ายที่มีต่อการพัฒนานักศึกษาสู่วิชาชีพครู ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

 

Thai English