เมื่อวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2559 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ก่อนออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 ภาคเรียนที่ 1/2559 ประกอบด้วยกิจกรรมเสวนา “อยู่อย่างไรในสถานศึกษาให้มีความสุข” “บุคลิกภาพของครู การพูดในที่สาธารณะและมารยาทในสังคม” และ“นักศึกษาควรปฏิบัติตนอย่างไรในสถานศึกษา” โดยได้รับเกียรติจาก นางสาววัชรี ประสพสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ดร.อาชวิน ณ นคร อาจารย์คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายนรากร งามสมัย นายฤทธิศักดิ์ กุลธราวิทย์ และนางสาวรุ่งฟ้า ทัพธานี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยและหอประชุมอาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

 

Thai English