เมื่อวันที่ 4-5 มิถุนายน 2559 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจิตอาสา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เพื่อพัฒนาให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมและจิตอาสา ณ วัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

Thai English