เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (ครั้งที่ 1) ภาคเรียนที่ 1/2559 สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 5 โดยมี ดร.ชมพูนุท สุขหวาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ปารณีย์ ขาวเจริญ เป็นวิทยากร สัมมนาเรื่อง การศึกษาผู้เรียนเป็นรายกรณี การจัดทำโครงการพัฒนาผู้เรียนและการทำแฟ้มสะสมงาน ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

 

Thai English