ภาพกิจกรรมนักศึกษา

ชื่อ วันที่สร้าง
15 ต.ค. 58 ภาพกิจกรรมวิถีวัฒนธรรมชาวพุทธ 16 October 2558
ระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม 2561 ภาพกิจกรรมเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ก่อนออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ภาคเรียนที่ 2/2561 19 October 2561
วันที่ 31 ต.ค. 61 ภาพกิจกรรมการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ก่อนออกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 ภาคเรียนที่ 2/2561 31 October 2561
วันที่ 8-10 ต.ค. 61 นิทรรศการแสดงผลงานการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 1/2561 11 October 2561
กิจกรรมสัมมนา “Active Learning" 02 May 2561
ศึกษาดูงานด้านหลักสูตรกิจกรรมนักศึกษา 02 May 2561
กิจกรรมวันสงกรานต์ 02 May 2561
กิจกรรมพัฒนาอาจารย์ใหม่ คณะครุศาสตร์ 02 May 2561
พิธีครุสิทธิ์ 09 April 2561
ทบทวนแผนคณะครุศาสตร์ 09 April 2561

 

Thai English