เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาอาคารเรียน โดยมี อาจารย์รักษมน ยอดมิ่ง อาจารย์หนึ่งฤทัย ชวนะลิขิกร นำนักศึกษาสาขาวิชาคการสอนภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาการสอนภาษาไทย ชั้นปีที่ 2 ทำความสะอาดบริเวณลานระหว่างอาคาร 6 และอาคาร 7 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

 

Thai English