โครงการวิจัย
ปี : ประเภททุนวิจัย :
ชื่อนักวิจัย : สาขาวิชา :
ชื่อโครงการวิจัย :    
   
ลำดับ ชื่อนักวิจัย ชื่อโครงการวิจัย สาขาวิชา งบประมาณ ประเภททุนวิจัย แหล่งทุนวิจัย ปี (นับประกัน) หมายเหตุ
1 นางสาวภรภัทร นิยมชัย การศึกษาความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติของครูปฐมวัยที่มีต่อการนำสะเต็มศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 การศึกษาปฐมวัย 30,000 ทุนวิจัยภายในภายในคณะ คณะครุศาสตร์ มรภ.พระนครศรีอยุธยา 2557 งบประมาณปี 2558
2 นางวริสรา จุ้ยดอนกลอย ผลการใช้ชุดแบบฝึกการอ่านตามแนวทางของระบบอาร์ทีไอเพื่อพัฒนาความสามารถทางการอ่านของนักเรียนระดับประถมศึกษา การศึกษาพิเศษฯ 30,000 ทุนวิจัยภายในภายในคณะ คณะครุศาสตร์ มรภ.พระนครศรีอยุธยา 2557 งบประมาณปี 2558
3 นายพรเทพ รู้แผน การประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของท้องถิ่นของสถานศึกษาสังกัด สพป.อย.2 การประถมศึกษา 30,000 ทุนวิจัยภายในภายในคณะ คณะครุศาสตร์ มรภ.พระนครศรีอยุธยา 2557 งบประมาณปี 2558
4 นายวัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดำรง ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริการวิชาการของสาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา การสอนภาษาไทย 30,000 ทุนวิจัยภายในภายในคณะ คณะครุศาสตร์ มรภ.พระนครศรีอยุธยา 2557 งบประมาณปี 2558
5 นางสาวเนตรนิภา ชาอ้าย การรับรู้ของครูไทยเกี่ยวความยากในการเรียนและการสอนไวยากรณ์ของผู้เรียนภาษาอังกฤษที่ใช้เป็นภาษาต่างประเทศ การสอนภาษาอังกฤษ 30,000 ทุนวิจัยภายในภายในคณะ คณะครุศาสตร์ มรภ.พระนครศรีอยุธยา 2557 งบประมาณปี 2558
6 นางสาวสิอร หาสาสน์ศรี ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ และทักษะการวิเคราะห์ของเด็กการประถมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณิตศาสตร์ 30,000 ทุนวิจัยภายในภายในคณะ คณะครุศาสตร์ มรภ.พระนครศรีอยุธยา 2557 งบประมาณปี 2558
7 นายศิริพล แสงบุญส่ง การพัฒนาเว็ปไซต์ข้อมูลสารสนเทศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คอมพิวเตอร์ศึกษา 30,000 ทุนวิจัยภายในภายในคณะ คณะครุศาสตร์ มรภ.พระนครศรีอยุธยา 2557 งบประมาณปี 2558
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรินทร์ เสมามอญ ผลของการพัฒนาทัศนคติและสมรรถภาพทางกายของเด็กและเยาวชนในชุมชนโรงเหล้า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช้การออกกำลังกายแบบ แอโรบิก พลศึกษา 30,000 ทุนวิจัยภายในภายในคณะ คณะครุศาสตร์ มรภ.พระนครศรีอยุธยา 2557 งบประมาณปี 2558
9 นายนรเศรษฐ์ เตชะ สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการสาระประวัติศาสตร์กับแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นของครูสังคมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต3 สังคมศึกษา 30,000 ทุนวิจัยภายในภายในคณะ คณะครุศาสตร์ มรภ.พระนครศรีอยุธยา 2557 งบประมาณปี 2558
10 นางสาวภูษณิศา สุวรรณศิลป์ สภาพและปัญหาการเป็นครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต1 วิทยาศาสตร์ 30,000 ทุนวิจัยภายในภายในคณะ คณะครุศาสตร์ มรภ.พระนครศรีอยุธยา 2557 งบประมาณปี 2558
11 นางสาวปารณีย์ ขาวเจริญ การศึกษาทักษะการสื่อสารของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ตามแนวคิดการวิเคราะห์การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 30,000 ทุนวิจัยภายในภายในคณะ คณะครุศาสตร์ มรภ.พระนครศรีอยุธยา 2557 งบประมาณปี 2558
12 นางเสาวลักษณ์ ประมาน ปัญหาการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของครูผู้สอนวิชาพลศึกษาระดับประถมศึกษาโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง พลศึกษา 25,000 ทุนวิจัยภายในภายในมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.พระนครศรีอยุธยา 2557 ปีงบประมาณ 2558
13 นายกิตติภพ มหาวัน การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานประกันคุณภาพ ระดับสาขาวิชา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คอมพิวเตอร์ศึกษา 25,000 ทุนวิจัยภายในภายในมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.พระนครศรีอยุธยา 2557 ปีงบประมาณ 2558
14 ดร.กิ่งสร เกาะประเสริฐ การใช้โปรแกรม SAVE ในการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กออทิสติกวัยเด็กเล็ก การศึกษาพิเศษฯ 25,000 ทุนวิจัยภายในภายในมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.พระนครศรีอยุธยา 2557 ปีงบประมาณ 2558
15 นางสาวรัชดาภรณ์ ตัณฑิกุล การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา การประถมศึกษา 25,000 ทุนวิจัยภายในภายในมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.พระนครศรีอยุธยา 2557 ปีงบประมาณ 2558
16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรินทร์ เสมามอญ การศึกษาโปรแกรมกิจกรรมนันทนาการสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พลศึกษา 25,000 ทุนวิจัยภายในภายในมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.พระนครศรีอยุธยา 2557 ปีงบประมาณ 2558
17 นางสาวปฤษณา ชนะวรรษ โครงการพัฒนาเครือข่ายและกลไกการศึกษาสภาวการณ์และขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนระดับภาคกลาง การสอนภาษาไทย 623,500 ทุนวิจัยภายนอก สสส. 2557
18 ดร.สุภัทรา คงเรือง การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ร่วมกับการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีที่มีต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณในรายวิชานวัตกรรมทางการ ศึกษาปฐมวัยของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา การศึกษาปฐมวัย 30,000 ทุนวิจัยภายในภายในคณะ คณะครุศาสตร์ มรภ.พระนครศรีอยุธยา 2558 งบประมาณปี 2559
19 อาจารย์ปารณีย์ ขาวเจริญ การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”ของโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 และเขต 2 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 30,000 ทุนวิจัยภายในภายในคณะ คณะครุศาสตร์ มรภ.พระนครศรีอยุธยา 2558 งบประมาณปี 2559
20 ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง การนำนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ไปสู่การปฏิบัติของโรงเรียนนำร่อง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 การประถมศึกษา 30,000 ทุนวิจัยภายในภายในคณะ คณะครุศาสตร์ มรภ.พระนครศรีอยุธยา 2558 งบประมาณปี 2559
21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรินทร์ เสมามอญ ผลการจัดโปรแกรมกิจกรรมนันทนาการที่มีต่อทักษะทางสังคมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พลศึกษา 30,000 ทุนวิจัยภายในภายในคณะ คณะครุศาสตร์ มรภ.พระนครศรีอยุธยา 2558 งบประมาณปี 2559
22 นางรักษมน ยอดมิ่ง การศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไขจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 การสอนภาษาอังกฤษ 30,000 ทุนวิจัยภายในภายในคณะ คณะครุศาสตร์ มรภ.พระนครศรีอยุธยา 2558 งบประมาณปี 2559
23 นางสาวเนตรนิภา ชาอ้าย การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลในโรงเรียนกองทุนการศึกษาของ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การสอนภาษาอังกฤษ 30,000 ทุนวิจัยภายในภายในคณะ คณะครุศาสตร์ มรภ.พระนครศรีอยุธยา 2558 งบประมาณปี 2559
24 นางเสาวลักษณ์ ประมาน การสร้างเกณฑ์ปกติสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พลศึกษา 30,000 ทุนวิจัยภายในภายในคณะ คณะครุศาสตร์ มรภ.พระนครศรีอยุธยา 2558 งบประมาณปี 2559
25 ดร.ประวิทย์ ประมาน การศึกษารูปแบบกิจกรรมการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ในโรงเรียนกองทุนการศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พลศึกษา 30,000 ทุนวิจัยภายในภายในคณะ คณะครุศาสตร์ มรภ.พระนครศรีอยุธยา 2558 งบประมาณปี 2559
26 ดร.สุวนิตย์ รุ่งราตรี การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (ระดับหลักสูตร) ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปี พ.ศ. 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คอมพิวเตอร์ศึกษา 30,000 ทุนวิจัยภายในภายในคณะ คณะครุศาสตร์ มรภ.พระนครศรีอยุธยา 2558 งบประมาณปี 2559
27 นางสาวกรกนก ประทุมสุวรรณ การพัฒนาหลักสูตรอบรมการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การสอนภาษาอังกฤษ 30,000 ทุนวิจัยภายในภายในคณะ คณะครุศาสตร์ มรภ.พระนครศรีอยุธยา 2558 งบประมาณปี 2559
28 ดร.ปิยะธิดา ทองอร่าม การพัฒนาตัวบ่งชี้การประเมินกระบวนการการดำเนินงานประกันคุณภาพตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ.2557 คณิตศาสตร์ 30,000 ทุนวิจัยภายในภายในคณะ คณะครุศาสตร์ มรภ.พระนครศรีอยุธยา 2558 งบประมาณปี 2559
29 นางสาวภัธภร หลั่งประยูร การพัฒนาแบบฝึกทักษะด้านการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา การสอนภาษาอังกฤษ 30,000 ทุนวิจัยภายในภายในคณะ คณะครุศาสตร์ มรภ.พระนครศรีอยุธยา 2558 งบประมาณปี 2559
30 นายกิตติภพ มหาวัน การศึกษาระบบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บนระบบ ปฏิบัติการ Android : กรณีศึกษา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คอมพิวเตอร์ศึกษา 30,000 ทุนวิจัยภายในภายในคณะ คณะครุศาสตร์ มรภ.พระนครศรีอยุธยา 2558 งบประมาณปี 2559
31 นางสาวชนกานต์ ขาวสำลี ความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พลศึกษา 25,000 ทุนวิจัยภายในภายในมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.พระนครศรีอยุธยา 2558 ปีงบประมาณ 2559
32 ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดำรง การพัฒนาลักษณะความเป็นครู คณะครูศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา การสอนภาษาไทย 25,000 ทุนวิจัยภายในภายในมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.พระนครศรีอยุธยา 2558 ปีงบประมาณ 2559
33 นายสมกมล กาญจนพิบูลย์ การศึกษาทัศนะในการร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สังคมศึกษา 25,000 ทุนวิจัยภายในภายในมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.พระนครศรีอยุธยา 2558 ปีงบประมาณ 2559
34 นายนรเศรษฐ์ เตชะ การศึกษาความพร้อมในการจัดการเรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมืองของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สังคมศึกษา 25,000 ทุนวิจัยภายในภายในมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.พระนครศรีอยุธยา 2558 ปีงบประมาณ 2559
35 ดร.ปิยะธิดา ทองอร่าม การพัฒนาตัวบ่งชี้การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คณิตศาสตร์ 25,000 ทุนวิจัยภายในภายในมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.พระนครศรีอยุธยา 2558 ปีงบประมาณ 2559
36 นางสาวเนตรนิภา ชาอ้าย การพัฒนาทักษะการออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยสื่อโฟนิกส์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การสอนภาษาอังกฤษ 25,000 ทุนวิจัยภายในภายในมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.พระนครศรีอยุธยา 2558 ปีงบประมาณ 2559
37 นางสาวภูษณิศา สุวรรณศิลป์ สภาพและปัญหาของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์ของครูผู้สอนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิทยาศาสตร์ 25,000 ทุนวิจัยภายในภายในมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.พระนครศรีอยุธยา 2558 ปีงบประมาณ 2559
38 นายบริบูรณ์ ชอบทำดี การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบอัจฉริยะ : การวิเคราะห์อภิมาน ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 25,000 ทุนวิจัยภายในภายในมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.พระนครศรีอยุธยา 2558 ปีงบประมาณ 2559
39 ดร.กิ่งสร เกาะประเสริฐ รูปแบบการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กออทิสติกวัยเด็กเล็ก การศึกษาพิเศษฯ 477,000 ทุนวิจัยภายนอก วช. 2558
40 นายศิริพล แสนบุญส่ง การพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนรู้บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คอมพิวเตอร์ศึกษา 30,000 ทุนวิจัยภายในภายในคณะ คณะครุศาสตร์ มรภ.พระนครศรีอยุธยา 2559 งบประมาณปี 2560
41 นางรักษมน ยอดมิ่ง แรงจูงใจเกี่ยวกับการใช้ระบบการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา การสอนภาษาอังกฤษ 30,000 ทุนวิจัยภายในภายในคณะ คณะครุศาสตร์ มรภ.พระนครศรีอยุธยา 2559 งบประมาณปี 2560
42 ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดำรง การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring กรณีศึกษา : โรงเรียนวัดช่างเหล็ก อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การสอนภาษาไทย 30,000 ทุนวิจัยภายในภายในคณะ คณะครุศาสตร์ มรภ.พระนครศรีอยุธยา 2559 งบประมาณปี 2560
43 ดร.ปารณีย์ ขาวเจริญ การศึกษาสภาพ ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา การจัดการการเรียนรู้ 30,000 ทุนวิจัยภายในภายในคณะ คณะครุศาสตร์ มรภ.พระนครศรีอยุธยา 2559 งบประมาณปี 2560
44 นางสาวสุพัตรา ฟักอ่อน การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน รายวิชา นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สำหรับนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา การประถมศึกษา 30,000 ทุนวิจัยภายในภายในคณะ คณะครุศาสตร์ มรภ.พระนครศรีอยุธยา 2559 งบประมาณปี 2560
45 นางสาวอัจฉราพรรณ กันสุยะ การพัฒนาชุดการสอนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้โครงงานฐานวิจัย เพื่อพัฒนาสมรรถนะการวิจัยของนักศึกษาครู การประถมศึกษา 30,000 ทุนวิจัยภายในภายในคณะ คณะครุศาสตร์ มรภ.พระนครศรีอยุธยา 2559 งบประมาณปี 2560
46 ผศ.วัชรินทร์ เสมามอญ ผลของการใช้โปรแกรมการลดน้ำหนักสำหรับนักศึกษาที่มีภาวะน้ำหนักเกิน พลศึกษา 30,000 ทุนวิจัยภายในภายในคณะ คณะครุศาสตร์ มรภ.พระนครศรีอยุธยา 2559 งบประมาณปี 2560
47 นางสาวหนึ่งฤทัย ชวนะลิขิกร การพัฒนาคลังรูปประโยคความซ้อนภาษาไทยสำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 การสอนภาษาไทย 30,000 ทุนวิจัยภายในภายในคณะ คณะครุศาสตร์ มรภ.พระนครศรีอยุธยา 2559 งบประมาณปี 2560
48 นางสาวสิอร หาสาสน์ศรี การวิจัยและพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูสาขาคณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการ Coaching คณิตศาสตร์ 30,000 ทุนวิจัยภายในภายในคณะ คณะครุศาสตร์ มรภ.พระนครศรีอยุธยา 2559 งบประมาณปี 2560
49 นางสาวภัทราวรรณ จันทร์เนตร์ ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ผังกราฟิกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักศึกษาสาขาปฐมวัยชั้นปีที่ 4 การศึกษาปฐมวัย 30,000 ทุนวิจัยภายในภายในคณะ คณะครุศาสตร์ มรภ.พระนครศรีอยุธยา 2559 งบประมาณปี 2560
50 นางสาวรัชดาภรณ์ ตัณฑิกุล การศึกษาการนิเทศด้วยกระบวนการชี้แนะเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในระดับประถมศึกษา การประถมศึกษา 30,000 ทุนวิจัยภายในภายในคณะ คณะครุศาสตร์ มรภ.พระนครศรีอยุธยา 2559 งบประมาณปี 2560
51 นายปิยะ มีอนันต์ การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนรายวิชาประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยาสำหรับครู (1102502) คณะครุศาสตร์ สังคมศึกษา 30,000 ทุนวิจัยภายในภายในคณะ คณะครุศาสตร์ มรภ.พระนครศรีอยุธยา 2559 งบประมาณปี 2560
52 นางณัฏชญา ธาราวุฒิ การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ด้วยกระบวนการสะท้อนคิด ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 30,000 ทุนวิจัยภายในภายในคณะ คณะครุศาสตร์ มรภ.พระนครศรีอยุธยา 2559 งบประมาณปี 2560
53 ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดำรง การวิจัยและพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้เป็นโรงเรียน ร่วมพัฒนาวิชาชีพครู โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา การสอนภาษาไทย 30,000 ทุนวิจัยภายในภายในมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.พระนครศรีอยุธยา 2559 งบประมาณปี 2560
54 ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล การหารูปแบบการท่องเที่ยวด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูลจากสังคมออนไลน์กรณีศึกษา คอมพิวเตอร์ศึกษา 423,000 ทุนวิจัยภายนอก วช. 2559 งบประมาณปี 2560
55 ดร.ประวิทย์ ประมาน การพัฒนารูปแบบการออกกำลังกายที่มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตสุขภาพของชุมชนสำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พลศึกษา 275,000 ทุนวิจัยภายนอก วช. 2559 งบประมาณปี 2560
56 อาจารย์บริบูรณ์ ชอบทำดี การพัฒนาระบบสอนเสริมอัจฉริยะ สำหรับนักเรียนที่เสี่ยงต่อการบกพร่องทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับอนุบาล ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 450,000 ทุนวิจัยภายนอก วช. 2559 งบประมาณปี 2560
57 นางสาวจันจิรา หาวิชา การศึกษากระบวนการจิตตปัญญาศึกษาเพื่อพัฒนาทักกษะการใช้ภาษาไทยสำหรับนักศึกษาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา การสอนภาษาไทย 30,000 ทุนวิจัยภายในภายในคณะ คณะครุศาสตร์ มรภ.พระนครศรีอยุธยา 2560 งบประมาณปี 2561
58 นางสาวศาสตร์บุญธาภา ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ การพัฒนาสมรรถนะของครูปฐมวัยด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา การศึกษาปฐมวัย 30,000 ทุนวิจัยภายในภายในคณะ คณะครุศาสตร์ มรภ.พระนครศรีอยุธยา 2560 งบประมาณปี 2561
59 ดร.สุภัทรา คงเรือง การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์สะเต็มศึกษาสำหรับเด็กวัยอนุบาลด้วยกระบวนการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยงของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย 30,000 ทุนวิจัยภายในภายในคณะ คณะครุศาสตร์ มรภ.พระนครศรีอยุธยา 2560 งบประมาณปี 2561
60 นางสาววิชชุดา พลยางนอก การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการวิจัยเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 30,000 ทุนวิจัยภายในภายในคณะ คณะครุศาสตร์ มรภ.พระนครศรีอยุธยา 2560 งบประมาณปี 2561
61 นางสาวภัทรภร พิกุลขวัญ การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับผังความคิด เพื่อทักษะทางสังคมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 30,000 ทุนวิจัยภายในภายในคณะ คณะครุศาสตร์ มรภ.พระนครศรีอยุธยา 2560 งบประมาณปี 2561
62 ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คณิตศาสตร์ 30,000 ทุนวิจัยภายในภายในคณะ คณะครุศาสตร์ มรภ.พระนครศรีอยุธยา 2560 งบประมาณปี 2561
63 ดร.ชมพูนุท สุขหวาน การวิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะความเป็นครูในศตวรรษที่ ๒๑ ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วิทยาศาสตร์ 30,000 ทุนวิจัยภายในภายในคณะ คณะครุศาสตร์ มรภ.พระนครศรีอยุธยา 2560 งบประมาณปี 2561
64 นายสิรภพ สินธุประเสริฐ การพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ที่ส่งผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คณิตศาสตร์ 30,000 ทุนวิจัยภายในภายในคณะ คณะครุศาสตร์ มรภ.พระนครศรีอยุธยา 2560 งบประมาณปี 2561
65 นายพัสสกรณ์ วิวรรธมงคล การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำหรับนักศึกษาครู สังคมศึกษา 30,000 ทุนวิจัยภายในภายในคณะ คณะครุศาสตร์ มรภ.พระนครศรีอยุธยา 2560 งบประมาณปี 2561
66 นายธานี ชูกำเนิด การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นฐานในการพัฒนาทักษะทางสังคมสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา การประถมศึกษา 30,000 ทุนวิจัยภายในภายในคณะ คณะครุศาสตร์ มรภ.พระนครศรีอยุธยา 2560 งบประมาณปี 2561
67 นางเสาวลักษณ์ ประมาน การศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนวิชาพลศึกษา ระดับประถมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง พลศึกษา 30,000 ทุนวิจัยภายในภายในคณะ คณะครุศาสตร์ มรภ.พระนครศรีอยุธยา 2560 งบประมาณปี 2561
68 นางสาวชนกานต์ ขาวสำลี การพัฒนาโปรแกรมกิจกรรมเคลื่อนไหวเพื่อส่งเสริมทักษะทางปัญญาของนักศึกษาครู พลศึกษา 30,000 ทุนวิจัยภายในภายในคณะ คณะครุศาสตร์ มรภ.พระนครศรีอยุธยา 2560 งบประมาณปี 2561
69 นางสาวจิราภรณ์ มีสง่า การพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการสืบสอบเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงของนักศึกษาครู การประถมศึกษา 30,000 ทุนวิจัยภายในภายในคณะ คณะครุศาสตร์ มรภ.พระนครศรีอยุธยา 2560 งบประมาณปี 2561
70 นางสาวนฤมล ตันติชาติ การพัฒนาชุดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยวิธีการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม การสอนภาษาอังกฤษ 30,000 ทุนวิจัยภายในภายในคณะ คณะครุศาสตร์ มรภ.พระนครศรีอยุธยา 2560 งบประมาณปี 2561
71 นางสาวศิริรัตน์ ชาวนา การพัฒนากิจกรรมทางคณิตศาสตร์ที่ใช้การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning สำหรับนักศึกษาครู คณิตศาสตร์ 30,000 ทุนวิจัยภายในภายในคณะ คณะครุศาสตร์ มรภ.พระนครศรีอยุธยา 2560 งบประมาณปี 2561
72 นางสาวสุพินดา เพชรา การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โดยใช้การเรียนรู้แบบ Active Learning ในวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 30,000 ทุนวิจัยภายในภายในคณะ คณะครุศาสตร์ มรภ.พระนครศรีอยุธยา 2560 งบประมาณปี 2561
73 นางสาววิลาสินี วันปาน การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ด้วยชุดฝึกทักษะการสังเกตการจำแนกประเภท และการทดลองสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนสาธิต 30,000 ทุนวิจัยภายในภายในคณะ คณะครุศาสตร์ มรภ.พระนครศรีอยุธยา 2560 งบประมาณปี 2561
74 นางสาวเนตรนิภา ชาอ้าย การใช้กิจกรรมเว็บเควสเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษและความสามารถด้านการพูดนำเสนอผลงานของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา การสอนภาษาอังกฤษ 30,000 ทุนวิจัยภายในภายในคณะ คณะครุศาสตร์ มรภ.พระนครศรีอยุธยา 2560 งบประมาณปี 2561
75 นายศิริพล แสนบุญส่ง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูในการสร้างนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ แบบมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คอมพิวเตอร์ศึกษา 30,000 ทุนวิจัยภายในภายในคณะ คณะครุศาสตร์ มรภ.พระนครศรีอยุธยา 2560 งบประมาณปี 2561
76 นางสาวพัชราภร พูลบุญ การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ในรายวิชาการ จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาสำหรับครูวิทยาศาสตร์ก่อนประจำการ วิทยาศาสตร์ 30,000 ทุนวิจัยภายในภายในคณะ คณะครุศาสตร์ มรภ.พระนครศรีอยุธยา 2560 งบประมาณปี 2561
77 ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง การพัฒนาสมรรถนะด้านการวัดและการประเมินผลตามสภาพจริงโดยใช้ กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สำหรับครูระดับประถม ศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี อยุธยา เขต 1 และเขต 2 คณิตศาสตร์ 31,000 ทุนวิจัยภายในภายในมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.พระนครศรีอยุธยา 2560 งบประมาณปี 2561
78 นายศักดา จันทราศรี การพัฒนาหุ่นยนต์นกเหยี่ยวเพื่อใช้ในการขับไล่และป้องกันนกพิราบ คอมพิวเตอร์ศึกษา 289,700 ทุนวิจัยภายนอก วช. 2560 งบประมาณปี 2561
79 ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันเกมสำหรับนักเรียนอนุบาลที่เสี่ยง บกพร่องการเรียนรู้ทางด้านภาษา คอมพิวเตอร์ศึกษา 325,000 ทุนวิจัยภายนอก วช. 2560 งบประมาณปี 2561
80 นางสาวสิอร หาสาสน์ศรี การพัฒนารูปแบบกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ ที่ส่งเสริมทักษะด้านความจำสำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณิตศาสตร์ 260,000 ทุนวิจัยภายนอก วช. 2560 งบประมาณปี 2561
81 ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดำรง "รูปแบบการจัดการเรียนรู้ไทยแลนด์ 4.0 ของสถานศึกษาในเขต พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ" การสอนภาษาไทย 325,000 ทุนวิจัยภายนอก วช. 2560 งบประมาณปี 2561
82 ดร.ศิริพล แสนบุญส่ง การพัฒนาเกมบนโมบายแอปพลิเคชันสำหรับการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาและการสื่อสารในเด็กออทิสติก คอมพิวเตอร์ศึกษา 288,000 ทุนวิจัยภายนอก วช. 2561 ปีงบประมาณ 2562
83 ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล การพัฒนาดมบายแอปพลิเคชันสำหรับคัดกรองเด็กอนุบาลที่เสี่ยงต่อการเป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษ คอมพิวเตอร์ศึกษา 980,000 ทุนวิจัยภายนอก วช. 2561 งบประมาณปี 2562
84 ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดำรง การวิจัยและพัฒนาสมรรถนะครูโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศึกษากรณีโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ 1 จังหวัดสระแก้ว การสอนภาษาไทย 40,000 ทุนวิจัยภายในภายในมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.พระนครศรีอยุธยา 2561 งบประมาณปี 2562